Standardowo w Entity Frameworku dane są seedowane po wgraniu wszystkich migracji. Może to powodować problem, kiedy
wiemy, że dane które seedowaliśmy w przeszłości mogą się zmienić bądź zostać usunięte. W przypadku standardowej implementacji
i użyciu metody AddOrUpdate na DBContexcie te dane zostaną ponownie wstawione do bazy danych. Jak sobie z tym poradzić ?

Zacznijmy od zdefiniowania interfejsu, który nasze migracje będą implementować, ma on postać:

public interface IDbMigrationSeed
{
  void Seed(IDbContext dbContext);
}

W tym interfejsie przekazujemy DBContext.
Następnie utwórzmy klasę, w której będą się rejestrować migracje, które wymagania takiego rodzaju seedowania.

public class DbSeederRegister
{
  public static List<IDbMigrationSeed> DbSeeders = new List<IDbMigrationSeed>();

  public static void AddDbSeeder(IDbMigrationSeed dbSeeder)
  {
    if (dbSeeder != null)
    {
      DbSeeders.Add(dbSeeder);
    }
  }
}

W utworzonej domyślnie klasie Configuration iterujemy po kolekcji DbSeeders.

public abstract class Configuration<T> : DbMigrationsConfiguration<T>
   where T : DbContext
{
   public Configuration()
   {
     AutomaticMigrationsEnabled = false;
   }

   protected override void Seed(T context)
   {
     foreach (var migration in DbSeederRegister.DbSeeders)
     {
       migration.Seed(context as IDbContext);
       context.SaveChanges();
     }
   }
}

Ostatnia rzecz, która nam została do implementacji do zarejestrowanie migracji w kolekcji DbSeeders,
Użyję do tego metody rozszerzonej:

public static class DbMigrationExtension
{
  public static void AddSeed(this DbMigration dbMigration)
  {
    DbSeederRegister.AddDbSeeder(dbMigration as IDbMigrationSeed);
  }
}

Teraz po uruchomieniu migracji, seed zostanie wgrany tylko raz, wraz z towarzyszącą mu migracją.